Regels

Vaar- en terreinregels

Uit het oogpunt van veiligheid heeft de SWT in overleg met de drie aan de baan gevestigde verenigingen een aantal vaar- en terreinregels opgesteld, waar iedere gebruiker van de baan zich aan moet houden.

Vaarregels

Begrippenlijst

 • De Stichting Watersportbaan Tilburg, verder te noemen: “de SWT”.
 • De Watersportbaan Tilburg, verder te noemen: “de watersportbaan”.
 • Het kanaal: die gedeelten die niet tot de watersportbaan behoren (smalle waterweg richting Tilburg of onder de brug bij Biest-Houtakker, richting Haghorst).
 • Tilburgse Open Roeivereniging, verder te noemen: “TOR”
 • Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar, verder te noemen: “Vidar”.
 • Kano-Club-Tilburg, verder te noemen: “KCT”.
 • TOR, Vidar en KCT: samen te noemen “de verenigingen”.
 • Degene die gebruik maken van de watersportbaan en uitgenodigd zijn door de verenigingen, verder te noemen: “gasten”.
 • Degene die gebruik maken van de watersportbaan en dit ook te kennen hebben gegeven aan het bestuur van de SWT of aan het bestuur van verenigingen, verder te noemen: “de bezoekers”.
 • De verenigingen, gasten, de bezoekers en andere gebruikers van de watersportbaan: samen te noemen: “de gebruikers”.
 • Terrein: de grond die in erfpacht gegeven is door de Gemeente Tilburg aan de SWT.

In aanmerking nemende dat:

 • de gebruikers de regels dienen na te leven;
 • er vaarverboden en veiligheidsregels zijn die nageleefd dienen te worden;
 • de verenigingen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun leden en gasten en deze regels vóór gebruik van de watersportbaan schriftelijk kenbaar hebben gemaakt;
 • op het moment dat deze de regels niet worden nageleefd en hieruit ongelukken voortvloeien, de besturen c.q. rechtspersonen aansprakelijk gesteld kunnen worden op het moment dat zij bovenstaande verplichting hebben nagelaten;
 • deze regels en vaarverboden niet uitputtend geregeld zijn, en gebruikers van de watersportbaan ook een eigen verantwoordelijkheid hebben, worden de volgende regels en vaarverboden vastgesteld.

Regels:

 • De algemene vaarregels zijn behoudens wedstrijden altijd van kracht (goed zeemanschap).
 • De gebruikers worden geacht de vaarregels op de watersportbaan te kennen.
 • De gebruikers dienen stuurboord wal te houden.
 • De boegen van ongestuurde roeiboten dienen regelmatig om te kijken.
 • Ongestuurde roeiboten mogen ongecoacht alleen op de watersportbaan varen en niet op het kanaal.
 • Beroepsvaart heeft altijd voorrang (houdt rekening met beperkt “zicht”, dode hoek van binnenvaartschippers).
 • Het is verboden rond te maken voor bruggen op het moment dat deze opengaan.
 • Het is verboden de beroepsvaart voorlangs te kruisen.
 • Het is verplicht rekening te houden met vissers langs de kant. Voor zover de veiligheid van de roeier/kanoër niet in het geding is, kan tijdelijk worden uitgeweken naar het midden (er kunnen viswedstrijden zijn).
 • Op het moment dat de veiligheid in het geding is, mogen de gebruikers uitwijken naar bakboord. Dit voor zover uitwijken naar stuurboordwal niet tot de mogelijkheden behoort.
 • Men dient rekening te houden met het havenverkeer van de Beekse Bergen. Ter hoogte van het 500 meter punt kunnen te allen tijden boten uit de haven komen.
 • Sparsessies zijn alleen toegestaan op het moment dat en voor zover de veiligheid van de gebruikers niet in het geding is.
 • Voor wedstrijden kunnen andere vaarregels gelden. Deze zullen minimaal twee weken voorafgaand aan de wedstrijd door de wedstrijdorga-niserende partij via hun website bekend gemaakt worden in samenspraak met en na goedkeuring van de SWT.

Vaarverboden:

 • De SWT kan de gebruikers bij een overtreding van één of meer van de (vaar)regels een waarschuwing geven. Meerdere waarschuwingen kunnen een vaarverbod c.q. terreinverbod opleveren voor de gebruikers of hun verenigingen.
 • Bij storm is het voor roeiboten verboden te varen (vanaf windkracht 6: 10.5 m/s). Kanovaarders, goed zeemanschap staat hier voorop. Onervaren ploegen doen er goed aan bij twijfel hierbij zeker geen risico’s te nemen. Bij twijfel dient het bestuur van één van de verenigingen te worden geraadpleegd.
 • Op het moment dat het zicht minder dan 75 meter is, is het verboden te varen. Richtlijn: men mag niet varen op het moment dat men vanaf de waterkant bij Vidar de overkant niet kan zien of vanaf de kade van TOR de finishtoren niet kan zien.
 • Roeien en kanoën in het donker is alleen toegestaan met wettelijke toegestane verlichting.
 • Bij onweer dient men onmiddellijk van het water af te gaan.
 • Ten aanzien van de vaarverboden dienen aanwijzingen van de besturen van de SWT en de verenigingen opgevolgd te worden. Deze besturen hebben het recht om een vaarverbod af te kondigen voor een gedeelte of de gehele baan.
 • Bij wedstrijden kan een vaarverbod gelden. Dit vaarverbod zal minimaal een maand voor de wedstrijd kenbaar gemaakt worden middels de website van de SWT.
 • De SWT en de verenigingen dienen ervoor zorg te dragen dat een vaarverbod bekend is/kan zijn bij de gebruikers waarvoor zij geacht worden verantwoordelijk te zijn.

Terreinregels

 • Geen open vuur op het terrein!
 • Houd de toegangsweg vrij van obstakels i.v.m. eventuele calamiteiten.
 • Parkeer auto’s en botenwagens naast de toegangsweg of op de daarvoor aangegeven plaatsen.
 • Na laden en lossen uitstekende delen van botenwagens/trailers inschuiven.
 • Laat het terrein en sanitair netjes achter.
 • Sluit na passeren te allen tijden het poortje in het terreinhek bij TOR. Dit geldt m.n. voor coaches.
 • Vanaf 22:00 uur geen geluidsoverlast op open terrein (muziek e.d.).
 • Het plaatsen van palen, masten, grote tentharingen, enz. is zonder toestemming verboden; dit i.v.m. aanwezige grondkabels en leidingen)
 • Aanwijzingen van bestuursleden van SWT, Vidar, TOR en KCT dienen opgevolgd te worden.

Voor vragen over de vaar- en terreinregels kunt u altijd terecht bij bestuursleden van SWT, Vidar, TOR en KCT.